NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Witamy na naszej stronie!

facebook

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnobrzegu
  od 20 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,  kadry oświatowej.

W czerwcu 2018 roku otrzymaliśmy akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Do 10 września przedstawimy oferty tematów szkoleń, będące wynikiem diagnozy potrzeb, cieszące się dotychczas zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów.

Zapraszamy na naszego Facebooka do Grupy Przyjaciół Przyjaznej Edukacji.


Nowości

30-08-2021


W obronie ewaluacji,
            nie zgadzamy się z Ministrem Edukacji  i  Nauki!

         Stawianie zarzutu metodzie wartościowania jakości własnej pracy edukacyjnej, jaką jest na całym świecie metoda ewaluacji, tylko z poniższych powodów:

cytuję: Projekt z dnia 25 maja 2021 r.

Uzasadnienie

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.
W opinii środowisk i osób związanych z nadzorem pedagogicznym korzyści
z realizacji tej formy nadzoru pedagogicznego są niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Ewaluacja jest czasochłonna i generuje „biurokrację”, gdyż pomimo faktu, że przepisy prawa nie wymagają tworzenia na potrzeby ewaluacji żadnej dodatkowej dokumentacji, to w szkołach – w związku z ewaluacją,
w szczególności ewaluacją wewnętrzną – często tworzone są dodatkowe sprawozdania, opracowania czy też zestawienia mające
potwierdzić działania szkoły lub placówki w danym zakresie
,

jest pozbawiony racji.

Fakt, że wielu dyrektorów szkół i placówek nie zna i nie rozumie idei ewaluacji, która jest przyczynkiem do budowania systemu jakości edukacji, to nie powód do jej eliminacji. Dyrektor musi wiedzieć, co służy rozwojowi szkoły/placówki
i jej dobrem, czyli dobrem dzieci, uczniów, wychowanków, się kierować.

To, że na drodze napotykamy inne osoby jeżdżące bez poszanowania przepisów ruchu drogowego, nie jest argumentem, aby zakazać korzystania z samochodów osobowych, dostawczych, motocykli, itd.

Zdarzające się nieporozumienia, uproszczenia, nadmierne przywiązanie do ankiet, zbędnej dokumentacji, bo w razie kontroli mogą się przydać, nie upoważnia do wycofania ewaluacji wewnętrznej pracy szkół.

      Ewaluacja odpowiada na podstawowe pytanie: Czy chcesz wiedzieć, jakie są efekty naszej, mojej pracy, szkoły, zespołu nauczycieli, danego oddziału, efekty nauczania mojego przedmiotu, wreszcie efekty lekcji w ocenie uczniów, rodziców, nauczycieli. Jeśli zabronimy ewaluacji, to tzn. samooceny, refleksji, wartościowania, czyli … myślenia!

Tego się ani dyrektorzy, ani nauczyciele bać nie powinni, podobnie, jak to czyni każdy z nas w przypadku podstawowych badań lekarskich, ku zdrowiu!

Edukacja jest bardzo wrażliwa! Dotyczy milionów młodych ludzi, których łatwo można zranić, wykoleić, sprowadzić na niewłaściwe tory myślenia.    

Gwoli przypomnienia: warunkiem przeprowadzenia właściwie pojętej ewaluacji, jest trafny wybór zagadnienia, sprecyzowanie pytań kluczowych, opracowanie dobrego narzędzia do badania wartości. Pozorne narzędzie
w rękach wybornego robotnika, zły przepis,  nie zapewni sukcesu, ani kucharzowi, ani cukiernikowi. Każdy z nas doświadcza niepowodzenia, gdy chce byle jak, byle czym, wykonać profesjonalne zadanie, konkretną robotę.

 Trzeba doskonalić dobry pomysł, a nie porzucać go dla pozornych racji.

          Nie dajmy się zbałamucić. Ewaluacja to bardzo porządna metoda, trzeba ją wykonać rzetelnie, dobrymi narzędziami. Jako placówka doskonalenia nauczycieli mamy wiele dowodów wybornie zrealizowanych ewaluacji, które dostarczały bardzo cennych informacji, będących podstawą wdrażania przydatnych rozwiązań organizacyjnych, usprawniających  pracę, przynoszących oczekiwane korzyści, podnoszące poziom pracy, a przede wszystkim jakość, czyli zadowolenie uczniów, nauczycieli, rodziców.

Uważamy, że zrezygnowanie z ewaluacji, która ma też charakter samodyscyplinujący, pobudzający kreatywność, samodzielność, twórcze pomysły, będzie karygodnym aktem hamującym postęp pedagogiczny, poczucie wartości każdego dyrektora i nauczyciela, ucznia i rodzica.

Kontrola jest potrzebna, ale nie zastąpi się  nią twórczego poszukiwania rozwiązań ku podnoszeniu jakości.

Murem stoimy za stanowiskiem STO! 

Jan i Zofia Grandysowie

NPDN „Przyjazna Edukacja”


 

więcej