NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Oferta

 OFERTY EDUKACYJNE NA ROK 2020/2021

 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZYJAZNA EDUKACJA

e- mail : npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl,     www.grandys.edu. pl

ul. Sikorskiego 82, 39-400 Tarnobrzeg  

tel. /fax  ( 0-15) 8 22 23 76 , tel. kom. 608 493 771,

Konto bankowe: 55 9434 0002 2001 1000-1616-0001

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 Prezentuję oferty szkoleniowe na bieżący rok szkolny.      

            Uczestnikom zapewniamy prowadzenie zajęć przez kadrę wykładowców, specjalistów,  posiadających doświadczenie praktyczne, szeroką wiedzę teoretyczną, umiejętność posługiwania się skutecznymi metodami pracy szkoleniowej, gwarantującą prawidłową wykładnię przepisów prawa oświatowego, aktualnych zmian. Zajęcia cenione są za  stosowanie bardzo ciekawych form pracy, w tym ćwiczeń praktycznych. Charakteryzuje je wysoki poziom merytoryczny, przyjazna atmosfera pracy, możliwość dyskusji, praktyczne rozwiązywania zadań, studia przypadku.

Oferty są realizowane w uzgodnionych terminach, aczkolwiek niezbędne zmiany, wynikające z potrzeb Uczestników są możliwe.

            Każdy moduł programu szkolenia kończy się ewaluacją. Opinie Uczestników (rekomendacje) potwierdzają nasze gwarancje.Uczestnicy otrzymują materiał programowy w formie elektronicznej oraz możliwość dalszego kontaktu z kadrą edukatorów.

            Powyższe zapewniania są wyrazem naszej "przyjaznej edukacji" w służbie satysfakcji z wysiłku na zajęciach dla osiągnięcia kompetencji kluczowych, które przyniosą nauczycielowi, uczniom, radość z realizacji zadań edukacyjnych.

         Zamawianie szkoleń drogą:

telefoniczną na numery :  666 372 655 lub 600 310 192

elektroniczną :
 npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl oraz zosia5454@02.pl

W imieniu swoim i edukatorów zapewniam solidne wywiązanie się z zadań szkoleniowych.

                                                                         Dyrektor NPDN                       

                                                                         mgr Jan Fr. Grandys

 Tarnobrzeg, 10 września 2020 r.


  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Doskonalenie metod i form współpracy w zespole.

5

725

60

2.

Doskonalenie zarządzania poprzez kontrolę zarządczą.

4

600

50

3.

Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole /placówce za istotne w jej działalności:

a/ analiza wniosków i określenie zagadnienia do ewaluacji

b/ dobór lub opracowanie narzędzi ewaluacji, prowadzenie badania

 c/ wyniki i wnioski z ewaluacji.

12

/do uzgodnienia/

150 zł za godz.

150

4.

Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia.

5

 

725 60

5.

Kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w przedszkolu.

5 725 60

6.

Rada pedagogiczna rzeczywistym organem współzarządzania szkołą / placówką.

5

725

60

7.

Wykorzystanie wyników  nadzoru pedagogicznego w planowaniu jakościowego rozwoju szkoły/placówki.

5

-

100

 

JAKOŚĆ  PRACY  SZKOŁY  I  ROZWÓJ  ZAWODOWY  NAUCZYCIELI

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Analiza/ewaluacja pracy własnej nauczyciela.

5

725

60

2.

Asertywność w relacjach nauczyciel- rodzic; nauczyciel- uczeń.

10

1500

120

3.

Awans zawodowy nauczycieli – konsultacje indywidualne, grupowe.

W miarę potrzeb

-

-

4.

Awans zawodowy nauczycieli – zadania dyrektora, opiekuna stażu, nauczyciela.

6

900

80

5.

Emisja głosu – techniki wzmacniające kondycję zawodową nauczyciela.

16

2400

170

6.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela.

5

725

60

7.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczyciela (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym).

6

900

80

8.

Ocena pracy - ocena dorobku zawodowego nauczyciela.

5

725

60

9.

Radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i kierowanie emocjami.

8

1200

100

 

WARSZTAT  EDUKACYJNY  NAUCZYCIELA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Biblioterapia – I – III stopień.

3 x 12 godz.

do uzgodnienia

160

2.

Coaching dla nauczycieli - w miarę potrzeb grupy lub indywidualne sesje dla zainteresowanych nauczycieli.

do uzgodnienia

po 150 zł za godzinę dydaktyczną

-

3.

Dziecko  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10

1500

120

4.

Indywidualizacja nauczania – sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

5

725

60

5.

Innowacyjność  w pracy nauczyciela.

5

725

60

6.

Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, autystycznym, nadpobudliwym psychoruchowo, z zespołem FAS, z niedosłuchem i z epilepsją).

6

900

80

7.

Jak wydobyć z ucznia to, co w nim najlepsze?

5

725

60

                    8.

Metoda projektów gwarancją rozwoju kreatywności nauczyciela i ucznia.

5

725

60

9.

Metody aktywizujące w pracy z uczniami z głębszą niesprawnością intelektualną (wyzwalanie aktywności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną).

6

900

80

10.

Narzędzia online w pracy codziennej nauczyciela i projektach edukacyjnych.

12

1800

150

11.

Nowatorskie metody pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej.

5

725

60

12.

Ocenianie wspierające – formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej.

4

600

50

13.

Praca z dzieckiem z ADHD w szkole podstawowej.

       8     

1200

120

14.

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się – dostosowanie wymagań do ucznia słabego i zaniedbanego wychowawczo.

5

725

60


15.

Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera.

5

725

60

16.

Praktyczna realizacja przykładowych zadań, których celem jest układanie w logicznym porządku obrazków, tekstów, poleceń, instrukcji.

4

600

50

17.

Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

12

1800

160

18.

Superwizje dla grup nauczycieli- analiza trudnych sytuacji wychowawczych i wsparcie w realizacji pomocy psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych.

w miarę potrzeb szkoły / placówki, grupy nauczycieli

po 150 zł za godzinę dydaktyczną

-

19.

Umiejętności nauczyciela przedszkola  w pracy z dziećmi  nadpobudliwymi psychoruchowo.

8

1200

100

20.

Warsztaty superwizyjno – konsultacyjne.

od 2- do 4

300 - 600

40 - 60

21.

Wspieranie dziecka w rozwoju- rozwijanie zdolności.

8

1200

100

22.

Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, rozwoju ucznia i szkoły.

5

725

60

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

 1.

Budowanie relacji nauczyciel – uczeń, komunikacja interpersonalna w klasie.

8

1200

100

2.

Gry szkolne uczniów.

8

1200

100

3.

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? -  metoda konstruktywnej konfrontacji.

4

600

60

4.

Komunikacja w relacjach nauczyciel – rodzic.

4

600

60

5.

Komunikacja w grupie (skuteczne sposoby kierowania grupą, klasą szkolną).

8

1200

100

6.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5

725

60

7.

Program profilaktyczny  „W kręgu uśmiechu”.

15

2250

160

8.

Program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci „Przyjaciele Zippiego”.

21

3150 +
3 x komplet materiałów po 250 zł

-

9.

Przemoc w szkole – skuteczna profilaktyka i interwencja.

8

1200

100

10.

Przemoc wobec dzieci w rodzinie.

10

1450

120

11.

Przełamywanie barier w relacjach nauczyciel – rodzic.

8

1200

100

12.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z uczniem i w zespole klasowym.

10

1500

120

13.

Szkolna strategia interwencyjna.

4

600

60

14.

Uczeń w szkole w trudnej sytuacji emocjonalnej – po przebytej traumie – wypadku, śmierci bliskich, itd.

6

900

80

15.

Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego.

8

1200

100

16.

Wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły- praca z uczniem  sprawiającym trudności.

8

1200

100

17.

Wychowanie do wartości.

5

725

60

18.

Zachowania agresywne w klasie, szkole - algorytmy postępowania.

8

1200

100

19.

Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

4

600

60

 

INNE  FORMY  DOSKONALENIA  I  DOKSZTAŁCANIA

Lp.

TEMAT

Liczba godzin

Cena dla szkoły

Cena dla uczestnika

1.

Taneczne podróże w czasie i przestrzeni.

20

3000

200

2.

Tańce grupowe i animacyjne  w pracy nauczyciela.

20

3000

200

3.

Wesołe tańce na różne okazje.

20

3000

200