NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Przyjazna Edukacja

Z A P R O S Z E N I E  
DO  GRONA
PRZYJACIÓŁ PRZYJAZNEJ  EDUKACJI

 Drodzy Państwo!

Serdecznie proszę o poświęcenie uwagi dla zapoznania się z treścią niniejszej inicjatywy.

Nazywam  się Jan Grandys, jestem dyrektorem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu, którą wraz z żoną Zosią Wójcikowską - Grandys prowadzimy od 2001 roku. Ukoronowaniem moich doświadczeń w ciągu ponad 50-letniej praktyki zawodowej oraz naszej wspólnej misji edukacyjnej jest rozszerzenie nazwy NPDN o dwa znamienne wyrazy "PRZYJAZNA EDUKACJA".

            Właśnie te dwa piękne słowa wyrażają naszą misję zawodową, urodę pracy nauczyciela. One to, jak igła magnetyczna wyznaczają nasze cele, którym podporządkowujemy oferty szkoleniowe. 

            Co proponujemy?

Przyłączenie się do grupy Osób uważających, że edukacja ma sens, jeśli jest przyjazna wobec Jej uczestników, a równocześnie wyrażenie zgody na wpis do "KSIĘGI  PRZYJACIÓŁ  PRZYJAZNEJ EDUKACJI".

            Nazwę zaproponował nasz Przyjaciel z Bydgoszczy, pan Julian Ochenduszko, którego wielokrotnie gościliśmy, słuchając wspaniałych wykładów propagujących "Ocenianie kształtujące." Jego deklaracja  otrzymuje nr 1, a tekst pięknego listu  publikujemy na Facebooku i Blogu.

            W naszym: edukatorów, trenerów rozumieniu, przyjazna edukacja wyraża się: pasją w zawodzie, przyjaźnią, życzliwością, empatią do ucznia, rodzica, nauczycieli, zaczarowywaniem uczniów swoim przedmiotem, pobudzaniem i rozwojem ich kreatywności.Ta edukacja przejawia się dostarczaniem uczniowi impulsów motywujących go do sukcesu, wiary w siebie, w swoje możliwości, dodawaniem ducha, służeniem niezbędnym wsparciem. Uczestniczymy w niej tworząc klimat pokoju, bezpieczeństwa dla godności każdej osoby, pamiętając, że siła racji jest ważniejsza niż racja siły, że ja mam prawo, ale inni też je mają. Przyjaźń wyraża się  gwarancją sprawiedliwej oceny w wymiarze wartościowania pracy  i ukierunkowywania dalszych wysiłków, starań, rozumnym obciążaniem zadaniami na miarę sił, możliwości. Przyjaźń, to pewność wsparcia w potrzebie i oparcia o zasady zbudowane na wartościach naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Przez przyjazną edukację rozumiemy partnerstwo  nauczycieli, uczniów, rodziców, sojuszników.

            Zarysowana wizja przyjaznej edukacji nie wyczerpuje jej uroku, piękna, dobra, mądrości, wszak przybliża nas do siebie braterstwem serca, umysłu, czynów prawdziwego człowieka, pełnej barw tęczy człowieczeństwa. Przyjazna edukacja jest otwarta na inicjatywy, dokonania, na rozrastanie się dobra, piękna, mądrości. Nie wyczerpuje ona  bogactwa działań Osób, które odczuwają pedagogiczną więź z niniejszą inicjatywą. Praktykowanie ubogaca, owocuje uszlachetnieniem osobowości uczniów, społeczności, rosnącymi szeregami ludzi rozsmakowanych w przyjaźni do bliźniego na gruncie szacunku dla godności każdej osoby.

Przyłączenie się do grona nie pociąga za sobą żadnych obowiązków, poza zgłoszeniem się na adres grupy "Przyjazna Edukacja", zgody na wpis do Księgi Przyjaciół z równoczesnym zaprezentowaniem swojej osoby oraz motywów włączenia się do inicjatywy, aby mieć poczucie:

Nie jestem sama, nie jestem sam!

            Wyrażenie aprobaty i akces przynależności do grona bliskich sobie duchem Osób, będzie wzbogacać pojęcie i rozumienie przyjaznej edukacji, jako szansy na harmonijny rozwój ucznia. Ucznia, który sięgnie po sukcesy na miarę możliwości, a zarazem przeżyje lata szkolne,  jako piękną przygodę zrodzoną z przyjaźni do ludzi. Myśl o współtworzeniu zrzeszenia Osób w grupie "Przyjazna Edukacja" nie ma nic wspólnego z powołaniem struktur, władz, formalnej organizacji. Przyłączenie się do grona przyjaciół edukacji samo w sobie będzie wystarczającą rękojmią wspólnoty  ideowej.

           Mam najszczersze przekonanie o ważności niniejszej propozycji dla wszystkich, nie tylko nauczycieli, którzy sympatyzują z ideą takiej właśnie edukacji: lubianej przez uczniów, dorosłych. Chodzi o odnalezienie się, nawiązanie życzliwego kontaktu. Wiem na pewno, że w każdym środowisku jest liczne grono nie tylko pedagogów, którzy są naturalnymi sojusznikami tej idei, żyją, działają w "diasporze" pedagogicznej, nie zawsze znajdując bratnią, siostrzaną duszę w sąsiedztwie.

Będziemy z Zosią, moją towarzyszką życia i pracy wdzięczni za przesłanie na nasz adres mailowy deklaracji przynależności do GRONA PRZYJACIÓŁ PRZYJAZNEJ  EDUKACJI.Przynależność da nam siłę, poczucie radości, pozwoli na przeglądanie się w pięknych obrazach inicjatyw, odkryć, doznań, budujących przykładach, które będą naszym pokarmem, witaminami optymizmu, wiary, pewności słusznie obranej ścieżki edukacyjnej, twórczego spełnienia.

W gronie przyjaznej edukacji będzie możliwość bezpośrednich kontaktów, sięgania po przykłady, dzielenia się doświadczeniami, pomysłami. Od każdego z Przyjaciół Przyjaznej Edukacji będzie zależeć decyzja, co do osobistych spotkań, odwiedzin, spotkań grupowych, w zależności od potrzeb.

Służymy:

  1. naszą stroną www.grandys.edu.pl
  2. udostępniamy Facebook https://www.facebook.com/grandysj/
  3. Blog - dla osób nie posiadających Facebooka. http://przyjaznaedukacja.blogspot.com/

Osoby przystępujące do naszej Grupy Przyjaciół Przyjaznej Edukacji,  po zaprezentowaniu zgłoszenia otrzymają nr członkowski w Księdze i tym samym prawo do udziału w wymianie doświadczeń.  Potwierdzimy swym przykładem, że przyjazna edukacja jest możliwa!

Serdecznie zapraszamy

                               Jan i Zosia Grandysowie

                               oraz Małgorzata Chruściel - zarządzająca naszą stroną www. 

 

Tarnobrzeg, A.D. 2018,  9 lutego

 Deklaracja do pobrania w wersji pdf, w wersji WORD


My, na dobry początek!

 Jan Grandys - aktualnie dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu, 52 rok pracy pedagogicznej, pasjonat głęboko wierzący w piękno edukacji, mający niezmąconą pewność o potrzebie popularyzacji dokonań Przyjaciół Przyjaznej Edukacji, wspólnoty ideowej.

Zosia Wójcikowska - Grandys - edukator, trener, z zakresu zarządzania oświatą, ewaluacji, nadzoru pedagogicznego, aktywnych metod nauczania, oceniania wspierającego rozwój ucznia. Prowadząc szkolenia propaguje działania mające bogate walory przyjaznej edukacji.

Julian Ochenduszko - specjalista pomiaru dydaktycznego i oceniania szkolnego. Uzasadnienie chęci przystąpienia do Grupy Przyjaciół Przyjaznej Edukacji.

 Klemens Stróżyński -Do wielu rzeczy w życiu się rozczarowałem, do polityki, interesów, pracy zawodowej… Akurat do edukacji nie rozczarowałem się. Jedno uważam za najważniejsze: Serce jest najważniejszym kompasem, kierunkowskazem. Uczenie, zwłaszcza samodzielnego myślenia, wychowywanie, zwłaszcza umysłów krytycznych i serc entuzjastycznych, zawsze popłaca i przynosi satysfakcję. Myślę, że takich ludzi, podobnie myślących, skupia ta grupa – i chcę być wśród nich.

Anna Kiszczak -Wiem, że wśród Przyjaciół Przyjaznej Edukacji znajdę bratnie dusze – ludzi całym sercem oddanych uczniom i ich edukacji, tych, dla których najmniejszy sukces ucznia jest największą radością i sukcesem zawodowym, prawdziwych pasjonatów, mistrzów i tych, którzy ciężko pracują, by się nimi stać, ludzi życzliwych, serdecznych, otwartych na dobrą radę i konstruktywną, szczerą krytykę.

Nauczycielka i pasjonatka języka niemieckiego, edukator i ekspert w zakresie języków obcych, wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania młodzieży i dorosłych oraz zarządzania oświatą. Hobby: praca w szkole, a w niej nieustanna praca nad sobą, by uczniowie chcieli więcej, potrafili więcej, uczyli się z radością, byli dumni ze swoich indywidualnych sukcesów.