NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Rekomendacje

Bydgoszcz, 04.09.2017r.

 Rekomendacja

        Moja kilkuletnia współpraca z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu jest podstawą do jej rekomendacji w ubieganiu się o akredytację.

            Doświadczyłem wysokiej dbałości o dobór i treść doskonalenia do potrzeb nauczycieli i aktualnych zadań systemu oświaty. Priorytetem stawianych mi zleceń było prowadzenie zajęć bazujących na praktycznych doświadczeniach nauczycieli i dyrektorów szkół oraz rozwijanie ich w wybranych zakresach. Wyrazem staranności NPDN o jakość prowadzonych szkoleń była ich ankietowa ewaluacja i obecność dyrektora na naszych szkoleniach (swoista hospitacja). Z uznaniem oceniam też organizacyjną staranność w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych (w szkołach). Uzupełnieniem a zarazem formą popularyzacji było podejmowanie tematyki szkoleniowej w Regionalnym Miesięczniku Oświatowym "IMPULS" (np. w nr 19/2004).

 Podstawa rekomendacji

            W latach 2004-2008 przeprowadziłem w NPDN w Tarnobrzegu kursowe i  warsztatowe formy doskonalenia dostosowane do aktualnych w systemie oświaty zagadnień: pomiaru osiągnięć uczniów i mierzenia jakości pracy nauczycieli i szkół, m. in.:

  • Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły (seminarium dla dyrektorów szkół).
  • Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów.
  • Pomiar dydaktyczny - kurs dla nauczycieli.
  • Planowanie wynikowe (dydaktyczne).
  • Ocenianie kształtujące - wspierające rozwój uczniów i nauczyciela.

            Szkolenia odbywały się według autorskich programów uwzględniających potrzeby nauczycieli i dyrektorów szkół. Uzupełnieniem szkoleń były autorskie zestawy materiałów pomocniczych - powielane przez NPDN.

 Moje kompetencje - specjalisty współpracującego z NPDN w Tarnobrzegu.

            Konsultant WOM z 8-letnim stażem pracy nauczycielskiej w liceum ogólnokształcącym i 25 letnim w systemie doskonalenia nauczycieli (III stopień specjalizacji zawodowej). Wykładowca pomiaru dydaktycznego (CDN 1982.) na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego i w licznych ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Współpraca z CKE oraz OKE w Gdańsku i Poznaniu - szkolenia dla egzaminatorów, i in. Autor ponad 80 publikacji.

 Zakończenie

            Istotnym elementem mojej współpracy z NPDN była niezwykle przyjazna atmosfera jaką stwarzała dyrekcja oraz uczestnicy naszych form doskonalenia zarówno w bazie szkoleniowej, jak i w szkołach (np. w LO w Tarnobrzegu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu, LO w Mielcu). Wysoki poziom naszych szkoleń oraz ta życzliwość rekompensowały mi trudy przejazdów na trasie Bydgoszcz - Tarnobrzeg.

            Jestem głęboko wdzięczny za tę współpracę, ponieważ nie tylko pozwalała mi dzielić się moją ulubioną dziedziną, ale też bardzo mnie wzbogaciła doświadczeniem dyrektora Jana Grandysa i wielu uczestników tych szkoleń.

            Jestem pełen uznania dla NPDN w Tarnobrzegu, że ta niewielka, regionalna placówka doskonalenia posiada tak bogaty program działalności i tak doniosłe osiągnięcia dla podkarpackiej oświaty.

                                                        Julian Ochenduszko


Zespół Szkół w Cmolasie
Z przyjemnością wyrażam swoją opinię o szkoleniach prowadzonych przez NPDN. Zacznę od osób prowadzących szkolenia. Poziom merytoryczny i sposób przekazywania wiedzy jest na bardzo wysokim poziomie. Materiał jest zawsze przekazany w sposób zrozumiały. Wszelkie wątpliwości wyjaśniane były w sposób wyczerpujący. Do wyrażenia takiej opinii mam prawo, gdyż uczestniczyłem w wielu seminariach oświatowych organizowanych przez NPDN. Z usług szkoleniowych NPDN w Tarnobrzegu nauczyciele naszej szkoły korzystają od wielu lat. Cenimy sobie sprawną organizację i jak zwykle niezapomnianą atmosferę. Jako uczestnik wielu szkoleń, muszę stwierdzić, że są one ciekawe i nie powodujące znużenia uczestnika. Jestem pod wielkim wrażeniem przedsięwzięcia, które realizujecie czyli dokształcanie nauczycieli i ich wspieranie fachową pomocą.

NPDN w Tarnobrzegu polecam każdej instytucji dbającej o rozwój zawodowy pracowników celem podniesienia ich kwalifikacji.

8 października 2013r.                                      dyrektor - Józef Babiarz


Szkoła Podstawowa Nr 4 Stalowa Wola

Z usług szkoleniowych NPDN w Tarnobrzegu nauczyciele naszej szkoły korzystają od wielu lat. Cenimy sobie sprawną organizację, korzystne warunki finansowe, bardzo przydatne propozycje szkoleń. Edukatorzy prowadzą zajęcia metodą warsztatową, jest dużo ćwiczeń,
rozwiązywania  problemów w praktyce. Edukatorzy są bardzo kompetentni, tworzą przyjazny klimat. Niezwykle cenne są materiały szkoleniowe, przesyłane nauczycielom drogą mailową, jak również swoisty patronat nad wdrażaniem nowych inicjatyw pedagogicznych.
30 sierpnia 2013 r.                            dyrektor - mgr Iwona Gałczyńska
 
 
I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu
Z zadowoleniem współpracujemy z NPDN w Tarnobrzegu, zamawiamy konkretne  tematy wynikające z naszej praktyki, sytuacji dydaktycznej czy wychowawczej, bądź z wdrożenia przez MEN nowych  działań, np. ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wdrażanie nowej podstawy programowej. Ważne są też przyjazne możliwości indywidualnych konsultacji prowadzonych przez profesjonalnych edukatorów, a także warunki finansowe, możliwość prolongowania zapłaty w terminie późniejszym.
2 września 2013                                dyrektor mgr Janusz Świętoń
 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
NPDN jako partner jest niezawodny. Zawsze możemy liczyć na wsparcie szkoleniem w zakresie aktualnej problematyki.
Pragnę podkreślić bardzo profesjonalne przygotowanie edukatorów NPDN. Nasza współpraca polega także na wspólnym organizowaniu seminariów dla środowiska oświatowego.
W 2011 r. wspólnie przygotowaliśmy do wydania poradnik dla nauczycieli, opracowany przez Zofię Wójcikowską Grandys pt. "Uwierz w wartość ewaluacji wewnętrznej".
Szkoda, że placówka zaprzestała wydawania miesięcznika pn. IMPULS, bo cieszył się on uznaniem w środowisku oświatowym Podkarpacia.
26 sierpnia 2013                              dyrektor mgr Maria Dziamba
 
 
 
Gimnazjum w Gorzycach  
Uczestniczyłem w wielu seminariach oświatowych organizowanych przez NPDN, z udziałem krajowych liderów doskonalenia nauczycieli, m. in. dr Stefana Wlazło, znanego publicysty mgr Klemensa Stróżyńskiego, mgr Juliana Ochenduszki, prof. dr Antoniego Jeżowskiego, prof. dr Stanisława Dylaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Ryszarda Pęczkowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a nawet Ms dr Kathleen Forsthe z Kanady.  
Podejmowana tematyka odnosiła się do węzłowych problemów edukacyjnych, trendów, nie tylko w polskiej oświacie, np. Edukacja jutra - o przemianach w Kanadzie.
Mam wielki szacunek do organizatora, za w pełni satysfakcjonującą organizację spotkań, dobór osób, dostarczanie refleksyjnych przemyśleń, głęboko wspierających optymizm, wiarę w sens rzetelnej edukacji oraz możliwość wymiany poglądów.
29 sierpnia 2013 r.                           dyrektor mgr Sylwester Kotwica